REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“7 ani de livrari Carrefour si Bringo”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania publicitara “7 ani de livrari Carrefour si Bringo”, denumita in continuare (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre:
Bringo Magazin S.R.L. (denumit in continuare "Bringo" sau „Organizator”), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Str. Mihai Eminescu nr. 108- 112, etaj 5, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13752/2016 avand Codul Unic de Inregistrare RO 36649034, prin administrator Catalin Dumitru Samara in calitate de „Organizator”.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe canalele oficiale de comunicare ale Organizatorului, https://campaigns.bringo.ro/.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public prin actualizarea si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe canalele oficile de comunicare ale Organizatorului, https://campaigns.bringo.ro/, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
1.6. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul platformei Bringo doar pentru achizitiile* de minim 299 lei din magazinele Carrefour plasate prin platforma Bringo, pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Regulamentului.
*Valoarea documentului fiscal care va fi eligibil pentru a intra in tragerea la sorti este valoarea produselor dupa aplicarea tuturor reducerilor disponibile si dupa ce se inchide bonul/tranzactia. Pentru claritate, in cadrul campaniei se va lua in considerare pentru tragerea la sorti, valoarea finala platita si mentionata pe documentul fiscal (bon fiscal/factura fiscala).
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada: 06.11.2023, ora 10:00:00 si pana la data de 05.12.2023, ora 22:00, exclusiv in intervalele de timp indicate in cadrul Sectiunii 6 din acest Regulanent Oficial (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform mentiunilor din art. 1.5.
3.4. Dupa data incetarii Campaniei, 05.12.2023, ora 22:01, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in unitatile de vanzare care comercializeaza Produse participante sau in cadrul platformei Bringo.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE4.1. Campania este deschisa participarii oricarei persoane fizice, denumita in continuare „Participant”, care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a. are domiciliul/ resedinta (chiar si temporara) in Romania, indiferent de cetatenie;
b. este major, la data inscrierii la campanie avand implinita varsta de 18 ani;
c. accepta termenii si conditiile prezentului Regulament;
d. indeplineste cumulativ conditiile din Sectiunea 6 - Mecanismul Campaniei, din prezentul Regulament.
4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
d. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
e. Persoanele care nu respecta art. 4.1.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.2. Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.
4.4. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI SI VALOAREA ACESTORA5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti 707 premii constand in:

Tip premiuPremiu*Nr total de premii acordare în campanieValoarea individuala (lei, cu TVA)Valoareatotala (lei, cu TVA)
Premii acordate prin tragere la sorțiTelefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Negru74,529.1431,703.98
Premii acordate prin tragere la sorțiDiscount de 20 de lei/comanda pentru maxim 24 de comenzi la achizitiile din Carrefour350480168,000
Premii acordate prin tragere la sorțiLivrare gratuita pentru un an de zile Bringo – in limita a 24 de comenzi la achizitiile din Carrefour350480168,600
TOTAL(lei cu tva )--367,703.98

Specificatii premii:1. Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Negru (https://www.apple.com/iphone-15/)2. Discount de 20 de lei/comanda, in limita a maxim 24 de comenziPremiul se acorda sub forma unui voucher Bringo valabil pentru un an de zile doar pentru achizitiile din magazinele Carrefour, pentru discount fix pe comanda de 20 lei, indiferent de valoarea comenzii. Pentru a beneficia de valoarea maxima a discountului de 20 lei, valoarea minima a comenzii trebuie sa fie cel putin egala cu 20 lei.
Se acorda maxim 24 de livrari cu discount 20 lei din suma totala a comenzii.
Voucherul se va livra sub forma unui cod, prin intermediul postei electronice catre adresa de email transmisa de catre castigator in momentul crearii contului in aplicatia Bringo si pentru folosirea voucherului se vor aplica termenii si conditiile Bringo - https://www.bringo.ro/ro/static-page/terms-and-conditions).
3. Livrare gratuita pentru un an de zile BringoPremiul se acorda sub forma unui voucher Bringo pentru servicii privind livrarea gratuita pentru un an de zile, doar pentru achizitiile din magazinele Carrefour – maxim 24 de livrari gratuite (se va livra sub forma unui cod, prin intermediul postei electronice catre adresa de email transmisa de catre castigator in momentul validarii premiului si pentru folosirea voucherului se vor aplica termenii si conditiile Bringo - https://www.bringo.ro/ro/static-page/terms-and-conditions).Voucherul (constand in cele 24 de livrari gratuite) este astfel limitat la valoarea maxima de 480 lei,
(fiecare livrare gratuita fiindca calculata ca avand o valoare maxima de 19,9 lei).
In conditiile in care un castigator va utilizat voucherul pentru 24 de livrari iar fiecare livrare va avea un cost indicat in aplicatia Bringo de 19.9 lei, valoarea finala a voucherului primit ca premiu si utilizat de castigator ca fi in cuantum de 480 lei.Voucherul poate fi folosit în Aplicația Bringo și acoperă doar costurile de livrare. Voucherul nu
poate fi cumulat cu alte promoții și nu oferă discount din valoarea totală a cosului.
5.2. Valoare totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este 367,703.98 lei TVA inclus .5.3. Premiile acordate nu pot fi cedate, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
5.4. In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga un singur premiu pe toata Durata Campaniei, cate unul din fiecare tip, dar cu achizitii diferite.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI6.1. Pentru a participa la Campanie si pentru a intra in tragerea la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 4 a prezentului Regulament Oficial;
b. Sa se inscrie in mod valid in Campanie, inclusiv in ceea ce priveste obligativitatea inscrierii exclusiv pe Perioada Campaniei, in considerarea intervalelor indicate la pct. d de mai jos, si sa urmeze mecanismul de participare descris in prezentul Regulament Oficial.
c. Sa isi creeze cont Bringo (in cazul in care nu detine deja unul). Utilizatorul contului este unicul responsabil de acuratetea datelor furnizate in momentul crearii contului pe aplicatia Bringo.
d. Sa achizitioneze in perioada campaniei, prin intermediul aplicatiei Bringo din oricare hipermarket Carrefour , produse de cel putin 299 lei, in cadrul aceleiasi comenzi, in functie de stocul disponibil din cadrul magazinului in momentul plasarii comenzii din perioada Campaniei ( Valoarea documentului fiscal care va fi eligibil pentru a intra in tragerea la sorti este valoarea produselor dupa aplicarea tuturor reducerilor disponibile si dupa ce se inchide bonul/tranzactia. Pentru claritate, in cadrul campaniei se va lua in considerare pentru tragerea la sorti, valoarea finala platita si mentionata pe documentul fiscal - bon fiscal/factura fiscala).
e. Comenzile se vor plasa conform termenilor si conditiilor aferente aplicatiei Bringo.
f. Fiecare comanda plasata de un utilizator Bringo, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament, implica inscrierea automata la Campanie.
6.2. Prin plasarea unei comenzi care indeplineste conditiile de mai sus, Participantul declara ca a citit, cunoaste si accepta prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Premiile oferite in cadrul Campaniei, se vor acorda prin tragere la sorti.
7.2. Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii, dintr-o baza de date ce va contine toate inscrierile din perioada Campaniei, de minim 299 lei din Carrefour plasate prin platforma Bringo, ce indeplinesc conditiile stipulate in Regulament. Baza de date pentru tragerea la sorti va fi furnizata de catre Organizator. Organizatorul isi asuma responsabilitatea complet pentru calitatea bazei de date si achizitiile conforme care au dreptul de a intra in baza de date pentru tragerea la sorti.
Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, din care va face parte si un notar public, fie la sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, fie la sediul notarului public Nica Oana Raluca comunicat pe site-ul Camerei Notarilor Publici București in Lista notarilor in functie. In cadrul tragerii la sorti ce va avea loc in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei , se vor extrage:
• 7 potentiali castigatori, fiecare al unui premiu constand intr-un iPhone 15 si 30 de rezerve;
• 350 potentiali castigatori, fiecare al unui premiu constand intr-un discount de 20 de lei/comanda pentru maxim 24 de comenzi si 100 de rezerve;
• 350 potentiali castigatori, fiecare al unui premiu constand in livrare gratuita pentru un an de zile Bringo – in limita a 24 de comenzi si 100 de rezerve;
Pana la verificarea si validarea efectiva a informatiilor solicitate participantului, un Participant va fi numit „Potential Castigator”.SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1. Pentru ca un participant, desemnat potential castigator in cadrul extragerii sa fie desemnat Castigator, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile enumerate mai jos:
• sa aiba dreptul de participare conform regulamentului si o inscriere in perioada Campaniei conform mecanismului de participare descris in prezentul Regulament Oficial;
• sa aiba un cont Bringo activ (in cazul in care nu detine deja unul). Utilizatorul contului este unicul responsabil de acuratetea datelor furnizate in momentul crearii contului pe aplicatia Bringo;
• sa aiba o achizitie de cel putin 299 lei prin intermediul aplicatiei Bringo din oricare hipermarket Carrefour, in perioada campaniei. Comenzile se vor plasa conform termenilor si conditiilor aferente aplicatiei Bringo.
Fiecare comanda care indeplineste conditiile campaniei reprezinta o sansa in tragerea la sorti, insa un participant poate castiga un singur premiu cate unul din fiecare dintre cele 3 tipuri de premii acordate. De exemplu, un participant poate castiga un premiu constand in Iphone 15, un discount de 20 de lei/comanda pentru maxim 24 de comenzi si un premiu ce consta in livrare gratuita pentru un an de zile Bringo – in limita a 24 de comenzi, dar cu achizitii diferite.
• sa aiba adresa de email, inscrisa in momentul crearii contului, valida. Prin adresa valida se va intelege faptul ca orice trimitere efectuata de catre Bringo, catre adresa respectiva poate fi livrata.
8.2. Participantii Campaniei desemnati potentiali castigatori ai premiilor constand in discount si livrare gratuita, in cadrul tragerii la sorti, vor primi automat premiile in format electronic pe adresa de email, mentionata de acestia in momentul crearii contului. In cazul in care, Organizatorul, constata ca adresa de email a unui potenatial castigator este invalida, acesta va fi invalidat, iar premiul se va trimite primei rezerve in ordinea extragerii acestora, urmand ca rezerva sa fie supusa aceleiasi conditii de verificare.
8.3. Prin trimiterea prin e-mail a premiilor constand in discount si livrare gratuita (la adresa de e-mail mentionata de participant in momentul crearii contului, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.
8.4. Trimiterea premiilor constand in discount si livrare gratuita se va realiza de catre Organizatorul, in termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii, pe adresa de email mentionata in momentul crearii contului.
8.5. Organizatorul nu este responsabil pentru email-urile trimise ce contin premiile in format electronic, care vor intra in spam/junk.
8.6. Participantii Campaniei desemnati potentiali castigatori ai premiilor constand in iPhone 15, in cadrul tragerii la sorti, vor primi premiile prin curier la adresa de livrare, mentionata de acestia in momentul contactarii telefonice pentru confirmarea si validarea premiului.
8.7. Un participant poate castiga maxim cate un premiu, cate unul din fiecare dintre cele 3 tipuri de premii acordate in cadrul Campaniei.
8.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
8.9. Conform legii aplicabile in Romania, Organizatorul va face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia. Lista castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata, in maxim 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor pe site-ul https://campaigns.bringo.ro
8.10. Potentialii castigatori ai premiilor constand in iPhone 15 vor fi apelati telefonic de un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data confirmarii eligibilitatii comenzii pe numarul de telefon transmis catre organizator in momentul crearii contului in aplicatia Bringo.
8.11. In cazul in care un Participant extras ca potential castigator nu furnizeaza un numar de telefon valid sau o adresa de email valida pe care sa poata fi apelat/contactat sau nu raspunde la mesajele/apelurile initiate de Organizator, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor. Numarul de telefon/ adresa de email transmise reprezentatilor Organizatorului servesc pentru identificarea participantilor si contactarea acestora. In cazul in care participantul nu poate fi contactat sau nu raspunde la emailul transmis, dupa 3 (trei) zile se va trece la contactarea rezervelor.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare al castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu Participantii la Campanie.In cadrul apelului/emailului, Potentialului Castigator i se va solicita sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru verificarea conditiei de varsta necesara inscrierii in Campanie), adresa de livrare si de email si sa trimita urmatoarele documente: o copie/poza CI* in termen de 3 zile de la momentul incheierii convorbirii telefonice.*In masura in care se impune acordarea unor premii mai mari de 600 Ron, Operatorul, in acest caz, Bringo Magazin S.R.L. are obligatia de a prelucra o serie de date suplimentare din cadrul CI (ex:CNP), conform prevederilor legale, in vederea raportarii castigurilor catre organele fiscale.Trimiterea copiei CI se realizeaza prin incarcarea intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele aferente premiului.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unui Participant i se va da sansa de a incarca de maxim 3 ori copia CI. In cazul in care acesta nu face dovada cu copia/pozele solicitate, acesta va fi invalidat.
In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 5 zile de la momentul refuzului apelului. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maximum 3 zile de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia CI, in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele.
Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
8.12. In cazul in care potentialul castigator nu respecta conditiile impuse de prezentul regulament sau refuza nemotivat prezentarea datelor solicitate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu il valida in calitate de castigator.8.13. In acest caz sau daca din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras ca potential castigator, in termenele stabilite in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campanie, se apeleaza la rezerve in ordinea extragerii acestora. Pentru rezerve se aplica acelasi principiu de validare pentru a fi desemnati castigatori.8.14. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazul in care Participantii posteaza comentarii cu raspunsul la intrebarile de campanie in alta perioada decat cea mentionata in prezentul Regulament Oficial.8.15. Trimiterea premiilor constand in iPhone 15 se va realiza, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a tuturor castigatorilor validati, la adresa de livrare mentionata in momentul apelului pentru validarea premiului. Fiecare castigator va trebui sa semneze un proces verbal de predare - primire premiu.8.16. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, cum ar fi de exemplu din cauza adresei de email sau numarului de telefon ce au fost comunicate incorecte/ incomplete.Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori si rezervele desemnate nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. Premiile vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
9.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul prezentei Campanii nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
9.3. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, pentru:
• Situatiile in care adresa de e-mail din contul Bringo nu este corect, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
• Cazurile in care Potentialului Castigator nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
• Toate potentialele prejudiciile suferite de catre orice Participant desemnat in legatura cu premiul castigat; Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului
• Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului transmiterii premiilor;
• Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru cazurile in care Castigatorii nu pot utiliza premiile.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a prejudicia orice drepturi si/sau interese ale unor terte persoane;
d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
Organizatorul:
a. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1. In cazul in care este necesar, Organizatorul va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
10.2. Suplimentar fata de impozitul cu retinere la sursa aplicabil pentru premiile obtinute, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu acestea, daca exista, sunt in sarcina exclusiva a Castigatorului. De la data la care Castigatorii intra in posesia premiilor acordate in cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului respectiv.
SECTIUNEA 11. INFORMAREA PARTICIPANTILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezentul Regulament este pus la dispozitia Participantilor, precum si la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit prin accesarea websiteului https://campaigns.bringo.ro/, precum și pe celelalte canale de comunicare ale Organizatorului.
(1) Participarea la Campanie implica obligativitatea cunoașterii și respectarii prevederilor prezentului Regulament.
(2) Organizatorul colecteaza, stocheaza și prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa fizica de livrare) furnizate in mod direct de catre acestia la momentul crearii contului in Aplicatie, CNP.
(3) Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre
responsabilul cu protectia datelor desemnat de Organizator, avand urmatoarele date de contact: dpo[email protected].
(4) Organizatorul, direct sau prin intermediul persoanelor imputernicite colecteaza, stocheaza și prelucreaza date cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
5.1. Datele personale ale Participantilor la Campanie sunt prelucrate strict pe perioada desfasurarii Campaniei și pentru o perioada ulterioara incetarii Campaniei, in scopul exclusiv al asigurarii validarii Potentialilor Caștigatori, acordarii premiilor și solutionarii eventualelor reclamatii, in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri de prelucrare:
5.1.1. pentru extragerea, validarea caștigatorilor, furnizarea premiilor și gestionarea sesizarilor și/sau a intrebarilor legate de prezenta Campanie, utilizand canalele indicate in cadrul Regulamentului.
5.1.2. pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Organizatorului in contextul premiilor acordate, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala (daca este cazul), precum și in materie de arhivare.
5.1.3. in vederea constatarii, exercitarii sau apararii drepturilor Organizatorului in justitie, daca va fi cazul.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile detaliate mai sus, se desfasoara avand la baza urmatoarele temeiuri:
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctuui 5.1.1, temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, dupa caz de: (a) contractul incheiat cu Participantii prin acceptarea de catre aceștia a Regulamentului Campaniei, acceptul fiind furnizat prin plasarea comenzii in cadrul platformei Bringo;
(b) obligatiile legale incidente și in baza carora Organizatorului trebuie sa primeasca și sa gestioneze sesizarile și intrebarile adresate impreuna cu interesul legitim constand in necesitatea de gestionare a sesizarilor și/sau intrebarilor utilizatorilor și utilizarea feedback-ului in vederea imbunatatirii serviciilor și/sau produselor oferite.
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctului 5.1.3. temeiul de prelucrare il reprezinta interesul legitim al Organizatorului care consta in luarea masurilor și intreprinderea formalitatilor necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor acestuia in justitie.
(6) Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract și este necesara pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora poate atrage imposibilitatea participarii valabile la aceasta Campanie.
(7) Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei pot fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. De asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului in vederea indeplinirii scopurilor mentionate in prezentul Regulament. Suplimentar, și numai in masura in care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvaluite urmatoarelor categorii de terti: autoritati ale statului, societati care furnizeaza produse și servicii, cum ar fi agentii de marketing, furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii pentru realizarea unor copii de rezerva și/sau recuperare in caz de dezastru, partenerilor care presteaza servicii de securitate informatica sau alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii. Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege și prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Organizatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligatiilor de confidentialitate și securitate in acord cu prezentul capitol și legislatia aplicabila.
Cu exceptia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.
(8) In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se va desfașura de catre Organizator prin intermediul unor persoane imputernicite, Organizatorul se va asigura ca acestea vor primi și vor tine cont de instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Organizatorul in format electronic sau pe un suport fizic, cu privire la modul in care vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie.
Stocarea datelor personale prelucrate cu ocazia prezentei Campanii se va realiza strict de catre Organizator si pentru o perioada ce nu va depași, ca regula, 6 luni de la incheierea acesteia. Cu toate acestea și in masura in care acordarea premiilor este in mod direct/indirect coroborata cu achizita unor produse, respectiv cu emiterea unor bonuri/facturi (documente financiar fiscale), va informam ca aceste categorii de date nu pot fi sterse, intrucat Organizator au obligatia legala de a prelucra astfel de date si de a pastra in continuare datele pentru o perioada de 10 ani, in conformitate cu legislatia fiscala, deoarece acestea reprezinta documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de catre dumneavoastra. Aceste date vor fi prelucrate in continuare de Organizator in conformitate cu obligatiile legale și pot fi șterse doar dupa ce aceste obligatii legale inceteaza sa se mai aplice sau daca legea permite Organizatorului sa inceteze prelucrarea și sa ștearga datele.
(9) Datele cu caracter personal furnizate catre Organizator pot fi transferate in afara Romaniei strict catre state din Uniunea Europeana.
In orice situatie, Organizatorul se va asigura ca orice transfer de date cu caracter personal se va realiza in deplina conformitate cu cerintele impuse de legislatia aplicabila in materie.
(10) In calitate de persoane vizate de activitatile de prelucrare, aveti urmatoarele drepturi conform prevederilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:
(a) Dreptul de acces la date: puteti solicita și primi o confirmare cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram și in ce scop, unde și cat timp le stocam, cine are acces la ele, etc.);
(b) Dreptul la rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (de exemplu: daca v-ati schimbat adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat impreuna cu cel de restrictionare sau de opozitie;
(c) Dreptul la ștergerea datelor: puteti solicita sa ștergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra;
(d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o și anume: (i) solicitare de rectificare a datelor; (ii) opozitie fata de ștergerea datelor in situatia unei prelucrari ilegale, (iii) solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apararea unui drept; (iv) opozitie fata de prelucrarea datelor;
(e) Dreptul la portabilitatea datelor: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator. Totuși, aveti in vedere ca legea ne obliga sa dam curs cererii pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi și doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.
(f) Dreptul de opozitie: va puteti, in orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, opune prelucrarilor de date ce va vizeaza, conform prevederilor legale. Totusi, aveti in vedere ca legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (de exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame ne puteti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri, suntem obligati sa efectuam o analiza asupra fiecarei situatii particulare inainte de a lua o decizie finala. De aceea, va rugam sa ne explicati Si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea;
(g) Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (de exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date). In cazul proceselor decizionale automate utilizate in Campanie, astfel cum acestea sunt descrise in cuprinsul Regulamentului, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere Si de a obtine o verificare din partea unui factor uman.
(h) Dreptul de a retrage consimtamantul: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Totusi, aveti in vedere ca retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.
In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, Participantii pot adresa o cerere Operatorilor la adresa de email dpo
[email protected].
(i) Dreptul de a formula o plangere in fata autoritatii de supraveghere competente: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania – www.dataprotection.ro) sau instantelor competente.Pentru mai multe informatii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa Organizatorului la oricare dintre urmatoarele adrese: Str. Mihai Eminescu nr. 108-112, etaj 5, sectorul 2, Bucuresti/ [[email protected]].SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN. FORTA MAJORA.
12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica pe canalele oficiale de comunicare ale Organizatorului.
12.2 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
12.3 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin intermendiul canalelor de comunicare ale Organizatorului.
12.4 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
pierderea bazelor de date care contin numerele de telefon, adrese de email si/sau adrese de livrare necesare pentru inscrierea in Campaniei si validarea premiilor;
avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau mCâștigători
“7 ani de livrari Carrefour si Bringo”

Lista câștigători Iphone:
Arianne M
Dionisie P
Luminita P
Eugen G
Mihaela P
Lucian A
Cristina M
Lista câștigători vouchere 20 lei discount:
Monica V
Oana O
Simona P
Andreea K
luminita d
raluca m
Popa L
Raluca È
Anda C
Diana K
Maria Magdalena C
Alexandra B
Ana H
Enache V
Andreea V
Mihaela S
Diana A
Andreia T
Georgiana P
Maria D
Comanda I
Ana Maria R
Florian G
Luciana A
Mirabela M
iulia d
Simona S
Alexandra M
Corina H
Mynio A
Laura L
Ioana Maria Otilia L
Angella V
Alexandrina M
Madalina P
mihail r
Izabel H
Boleac I
Paraschiv-Carasol M
Caplea D
Corina S
Adrian D
Adriana U
TUDTRB L
Georgiana-Alexandra Z
Tataringa E
Elena S
Sofia T
Andreea B
Mihaela P
Alex S
Elena Maria R
Octavia P
Gabriela O
Eugenja B
Monica I
Dragos B
Oana S
Catalina C
Renata N
Sabina P
Anca R
mateo8230 m
Marossi R
Croitoru A
Denisa S
VERONICA O
Razvan P
Vanessa L
Irina P
Madalina I
Marina A
Ioana M
Octavia V
vlacicu a
Adelina-Ilse N
elena p
Valentina N
Iulia C
Radu A
Carmen C
Minola A
Simona Z
Ciprian S
Diana P
Daryl B
Cristina D
Dorina O
Valentin C
Ruxandra G
Sora A
Simona B
Elena U
mihaela c
Cristina M
Ioana P
Antoanela V
Imola J
Corina P
George S
Mihaela B
Candea A
Laura N
Theo N
Draghici T
Dorin C
Alexandru P
Lili D
Cascaval M
Eugenia R
Manuela C
Milena S
Sabrina P
Victoria B
Cecilia S
Maria D
Simona T
Martin M
Marius M
Csilla S
Ancuta D
Roxana H
Claudia I
Andreea T
Rina A
Raluca B
Dina D
Cristina N
Andrei D
Ianina H
Marian C
Ioana S
Silvana M
Andreea B
Alina P
Mihaela Camelia T
Victor C
Adina S
andrea n
Daniel S
Dumitru S
Ungur E
Catana J
Angela P
Anca T
Adriana G
Alexandra Daiana D
Simona C
Julie P
Ecaterina A
Adriana K
Alexandra G
Oana-Maria B
Alex C
Leda R
Roxana R
Simona P
CARMEN B
Petronela F
Hutopila C
Samoila A
Aura B
Selena Irina C
spiridon i
Elena M
Irina S
Anca Feher - S
Cristian Alexandru E
Roxana B
Catalin S
Cristina I
Daniela T
Mihaela H
Alexandra C
Anca E
Simona B
Eva A
Lavinia L
Emilia P
Adrian N
Valentina T
Mariana Z
Marilena R
Ana M
Alex H
Daniela G
Andrei S
Bianca S
Razvan T
Mihaela Elena B
Cosmin S
Cristina _
Victor M
Luciana A
Madalina P
Dan I
Simona S
Flr A
Sandra D
Simileanu V
Ionela P
Adriana B
Adriana B
Maria T
Roxi V
Ana M
Niculae A
Deicanto S
Stefan O
Anca Ioana A
Andreea H
Catalina M
Oana M
Mihai I
Rodica Z
Antonela N
Amelia V
Ioana A
Georgeta S
Ana P
Lavinia B
jollie p
Anemona S
Mogos G
Alina I
Roxana I
Monica R
Ana L
Cornelia R
Cristina S
Andreea H
Nicoleta S
Catalin G
Roxana I
Andreea D
Lore U
Andreea B
Elisabeta G
Flori D
Valentin I
Carmen E
Adriana M
Miriam P
Matei S
George S
Maria P
Adriana A
Irina N
Dima C
Camelia I
Dumitru D
Cornelia S
Nagy S
Ramona G
Rodica V
Carbunescu A
Adriana M
Cristina N
Andreea M
Georgi P
Alexandra B
Victor V
Andrei R
Cosmin M
Ionela S
Cornelia M
Amarinei D
Andreea P
Mihnea S
Anca G
Anda T
Roxana D
Diana N
Senta G
Silvia O
Gigi G
Dana Z
corina b
Nadia G
Cristina T
rebecamaria18 _
Elena D
Alazem a
Claudia D
Balauca P
Ana-Maria N
alex m
Grigor L
iustina f
Cléa B
Lucia D
Madalina C
Cosmin S
Ioana B
Oana O
Lucia M
Aurel D
Abrudan G
Gheorghe B
Laura H
Irina P
Stefania S
Victor P
Linda B
Anca G
Ioana M
FLORIN P
Andrei B
Mari V
Ema L
Spiridonescu C
Bianca T
Victoria F
Petrica I
Ayaz H
Ioana D
Oana O
Costin S
Alina D
hristodor Z
monica s
Luminita R
Iris M
Claudia Ioana S
andrea n
Atila N
Adriana C
Ana-Maria P
Claudia S
Karina G
Luminita B
Barbu T
Mrs H
Cristina S
Luiza S
Alina P
Carina V
Anca S
iuliana i
Romulus G
Madalina I
Emilia V
Ana P
Alexandra T
Doina C
DIANA M
Luminita B
Raluca A
Ioana Anca I
Oana I
Lista câștigători vouchere livrare gratuită:
Ana Maria U
Mihaela F
Diana C
Alexandra P
Alina S
Ioana I
Mihai H
Ana I
Lavinia B
Ștefan A
Georgiana G
Alexandra B
Laura P
Alex V
Cristina I
Adela B
Ratoi M
George D
Andreea P
Veronica I
Crina T
Paglop .
Catalin B
Alexandra N
Nadia O
Anamaria H
Ionita M
Irina Andreea A
Diana H
Alina M
An A
Ioana A
Ramona B
Arest B
Claudiu L
Alina M
Rodica S
Ana Maria M
Alexandra P
Savin L
Gabriel C
alina b
Dorin M
Marcela I
Alexandra V
Oana M
Cristina G
Daciana I
Florentina R
Adriana M
Bianca D
Florin G
Mara D
Cristina D
VILCU E
Claudia U
Catalin C
Edina K
Alexandra U
Roxana V
Jeni T
Giambasu A
Marius O
Cristian S
Andra A
Cirstean M
Nicoleta C
Daniel C
Marius M
Mihaela M
Anca S
Iordana P
Manolachi R
Pampu A
Cristina F
ruxandra m
Doru I
Citiriga A
Alina Andreea V
Mocanu R